BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym  osób fizycznych. Zgodnie z uchwałą Nr LII/551/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
    Numer działki:            414/5
    Powierzchnia nieruchomości:     70 m2
    Położenie nieruchomości:         Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego
    Numer KW:            OL1P/00015770/0   
    Cena nieruchomości:         9 795 zł
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12  Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) położona jest na  obszarze oznaczonym symbolem 17 U – teren zabudowy usługowej.    
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników  wieczystych.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w  Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy nieruchomości.
5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie  jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.
6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania  dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  20 września 2018 r. do  11 października 2018 r.Data powstania: czwartek, 20 wrz 2018 08:07
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2018 12:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 paź 2018 10:02
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 525 razy