BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska
Numer działki –  cz. 495/4,
Numer KW – OL1P/ 00012764/4,
Powierzchnia nieruchomości –  1 978 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (handel, ustawienie tablicy reklamowej o wymiarach 2 m x 3 m),
Roczna wysokość czynszu – 4 945,00 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr LII/555/18  Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 września 2018 r.  w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze  bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 33.P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r.

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2018 14:28
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2018 16:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 paź 2018 09:11
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 419 razy