BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numer działki – 298/10,
Numer KW – OL1P/00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 26 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
Roczna wysokość czynszu – 208 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr LII/556/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz w drodze bezprzetargowej na okres do 15 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Czynsz za wydzierżawiony teren będzie aktualizowany corocznie, wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.09.2018 r. do dnia 12.10.2018 r.
Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 12:57
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 13:43
Data przejścia do archiwum: sobota, 13 paź 2018 11:27
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 495 razy