BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonał zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, polegającej na:

1) zmianie cz. IV SIWZ, która otrzymuje brzmienie:
„IV. Realizacja przedmiotu zamówienia: do dnia 20 grudnia 2018 r. ”;

2) zmianie załącznika nr 3 do SIWZ – wzór oferty, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji;

3) zmianie § 4 ust. 1 pkt 3 w Załączniku nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:
„3) termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – do dnia 20 grudnia 2018 r.”

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 27 września 2018 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 1020.”

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”.

 

Załącznik:
- załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oferty (zmieniony)

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 wrz 2018 12:48
Data opublikowania: poniedziałek, 24 wrz 2018 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2018 13:14
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 462 razy