BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 264.806,49 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (264 806,49 : 264 806,49)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 27 wrz 2018 13:50
Data opublikowania: czwartek, 27 wrz 2018 14:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 paź 2018 07:46
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 537 razy