BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numer działki – 721,
Numer KW – OL1P/00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 22 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
Roczna wysokość czynszu – 176 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zespołu garaży murowanych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2018 r. do dnia 19.10.2018 r.
Data powstania: piątek, 28 wrz 2018 14:55
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2018 16:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 paź 2018 09:34
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 88 razy