BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2018 r. Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy
ul. Gustawa Gizewiusza 5 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – jedyna oferta została odrzucona, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2018 13:08
Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2018 13:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 paź 2018 07:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 543 razy