BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska 55
2. Numer działki – 1147/31,
3. Numer KW – OL1P/ 00018059/1,
4. Powierzchnia nieruchomości – 477 m²,
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr 11 o pow. użytkowej 39,50 m2, składający się z kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju,
     łazienki z wc, usytuowany na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 55, położonym w  
     Piszu przy ul. Warszawskiej 55.
     Do lokalu mieszkalnego nr 11 należy piwnica oznaczona nr 11 o powierzchni 5,37 m2.
     Budynek składa się z 16 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 738,80 m2
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony,
   - udział w działce nr 1147/31 o powierzchni  477 m2 wynoszący 3950/73880
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 1147/31 o pow. 477 m2 wynoszącym 3950/73880 -  70 677 zł (słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem). Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 3 534 zł (słownie zł: trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3145) lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul.
Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 ) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 21 MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 13 października 2018 r.
    do dnia 3 listopada 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2018 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2018 15:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 10:50
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 486 razy