BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Położenie nieruchomości – Pisz, Plac Daszyńskiego 11
2. Numer działki – 411/1,
3. Numer KW – OL1P/ 00011982/1,
4. Powierzchnia nieruchomości – 424 m²,
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr 8 o pow. użytkowej 24,25 m2, składający się z kuchni,  pokoju, 2 przedpokoi,
     łazienki z wc, usytuowany na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11, położonego w  
     Piszu przy Placu Daszyńskiego 11. Do lokalu mieszkalnego nr 8 należy piwnica oznaczona nr 8 o powierzchni 2,42 m2 oraz strych o  powierzchni 14,50 m2. Ogólna powierzchnia budynku 945,41 m2
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony,
   - udział w działce nr 411/1 o powierzchni  424 m2 wynoszący 44/1000
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 46 998 zł (słownie zł: czterdzieści
 sześć  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 2 350 zł (słownie zł: dwa tysiące trzysta  pięćdziesiąt).
7. Cena udziału w działce wynoszącego 44/1000 wynosi 3 709 zł (słownie zł: trzy tysiące siedemset
 dziewięć). Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 37,09 zł  + 23 % podatku VAT wynoszącego 8,53 zł, łącznie 45,62 zł  (słownie zł: czterdzieści pięć 62/100). Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowi 25 % ceny gruntu: 927,25 zł, a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 46,36 zł + 23 % podatku VAT wynoszącego 10,66 zł, łącznie 57,02 zł  (słownie zł: pięćdziesiąt siedem 2/100).
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18  Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty odceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3145) lokalmieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
9. W/w nieruchomość lokalowa zostanie obciążona służebnością, polegającą na prawie przechodu do
    wyłazu znajdującego się na  strychu przynależnym do w/w lokalu, na rzecz każdoczesnych właścicieli
    lokali w budynku przy Placu Daszyńskiego 11.
10.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
    przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) stanowi  teren oznaczony symbolem 07.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
11. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie
    nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Wysokość  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być
    aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
    Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym
    zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego.
    Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować
    wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium
    Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje    nowa wysokość  opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
13. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia
 notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 16 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r.

Data powstania: środa, 17 paź 2018 11:34
Data opublikowania: środa, 17 paź 2018 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lis 2018 11:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 474 razy