BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz  Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
Opis nieruchomości - tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) - boksy    nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Powierzchnia nieruchomości – 225 m² (9 x 25 m²),
Numer działki - część 495/3,
Numer KW - OL1P/00012764/4,
Cena wywoławcza stawki czynszu za cały okres dzierżawy (dotyczy jednego boksu) – 500,00 zł oraz
 23 % podatku VAT.
Wadium (dla jednego boksu) – 400 zł.
Minimalne postąpienie – 10 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 24 października 2018 r. o godzinach:
a)    10.00 na wydzierżawienie boksu nr 11,
b)    10.15 na wydzierżawienie boksu nr 10,
c)    10.30 na wydzierżawienie boksu nr 9,
d)    10.45 na wydzierżawienie boksu nr 8,
e)    11.00 na wydzierżawienie boksu nr 7,
f)    11.15 na wydzierżawienie boksu nr 6,
g)    11.30 na wydzierżawienie boksu nr 3,
h)    11.45 na wydzierżawienie boksu nr 2,
i)    12.00 na wydzierżawienie boksu nr 1,
      w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres od dnia 28 października 2018 r. do dnia 2 listopada 2018 r.
3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiścić w terminie do dnia 26 października 2018  roku na konto Urzędu  Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
5. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
6. Dzierżawcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawionymi nieruchomościami, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
8. Wadia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 23 października   2018 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości, nr działki i nr boksu którego dotyczy. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 paź 2018 13:45
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2018 15:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2018 08:03
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 426 razy