BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz przeznaczonych do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
Numery działek – cz. 504/19 i cz. 503/30,
Numery KW – OL1P/00026500/7, OL1P/00013304/9,
Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
Roczna wysokość czynszu – 144 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położone są na obszarze oznaczonym symbolem 7MW – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.10.2018 r. do dnia 08.11.2018 r. 

Data powstania: czwartek, 18 paź 2018 14:25
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2018 15:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lis 2018 07:53
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 418 razy