BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 112/9,
Numer KW – OL1P/00013689/1,
Powierzchnia nieruchomości – 300 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,                        

 

Roczna wysokość czynszu – 150 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 36.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r. 

Data powstania: wtorek, 23 paź 2018 13:58
Data opublikowania: wtorek, 23 paź 2018 14:45
Data przejścia do archiwum: środa, 14 lis 2018 07:56
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 445 razy