BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Karpa
Numer działki –  7/36
Numer KW – OL1P/00026504/5
Powierzchnia nieruchomości – 958 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena nieruchomości – 20 000 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/565/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
4.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem 2RPO – obiekty byłego gospodarstwa hodowlanego.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 24 października  2018 r. do dnia 14 listopada 2018 r.

Data powstania: środa, 24 paź 2018 14:42
Data opublikowania: środa, 24 paź 2018 14:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lis 2018 09:02
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 432 razy