BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz)”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Henryka Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński z siedzibą w Piszu, przy ul. Usługowej 10, za łączną cenę 123.246,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Henryk Leszczyński

ul. Usługowa 10

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (123 246,00 : 123 246,00)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40 %:

Oferta nr 1 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 3 (123 246,00 : 128 412,00)x60x4 = 230,40 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40 %:

Oferta nr 3 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt

Razem

390,40 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: czwartek, 8 lis 2018 13:21
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2018 14:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 lis 2018 08:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 536 razy