BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Mariusza Gosk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 50.061,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta na zadanie nr 1 według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 2 (50 061,00 : 50 061,00)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40 %:

Oferta nr 2 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: środa, 14 lis 2018 14:47
Data opublikowania: środa, 14 lis 2018 15:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lis 2018 07:25
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 541 razy