BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu””, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Adama Brzozowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ABRI-LUX Adam Brzozowski, z siedzibą w Tłuszczu, przy ul. Klonowej 84, za łączną cenę 1.097.898,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
ABRI-LUX Adam Brzozowski
Ul. Klonowa 84
05-240 Tłuszcz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (1.097.898,00 : 1.097.898,00)x60 = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt
Razem
100,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 20 lis 2018 13:16
Data opublikowania: wtorek, 20 lis 2018 14:49
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2018 07:13
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 568 razy