BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numery działek – cz. 1135 i cz. 1129/37,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Powierzchnia nieruchomości – 11 100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                          

 

Czynsz za cały okres dzierżawy  – 444 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 30.P - teren obiektów produkcyjnych, 29.ZT –  teren zieleni-pas techniczny rzeki oraz 11.MN, U i 12.MN, U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.11.2018 r. do dnia 13.12.2018 r.

 

Data powstania: piątek, 23 lis 2018 14:28
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2018 15:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 gru 2018 09:48
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 464 razy