BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Gdańska,
Nr działki - dz. nr 746 o pow. 22 m2
Opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
Nr KW-OL1P/00013025/9,
Cena nieruchomości - 2 690 zł oraz 23 % podatku VAT.


1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
2. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
3. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami.
4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr LIII/563/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zespołu garażowego. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 25 grudnia 2018 r.

Data powstania: wtorek, 4 gru 2018 08:54
Data opublikowania: wtorek, 4 gru 2018 11:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2018 10:22
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 498 razy