BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Jeże, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 118/12
Numer KW – OL1P/00012740/2,
Powierzchnia nieruchomości – 989 m²,
Opis nieruchomości –  teren przeznaczony na cele rolne,                                                                      

 

Roczna wysokość czynszu – 50 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.12.2018 r. do dnia 04.01.2019 r. 

 

 

Data powstania: piątek, 14 gru 2018 10:45
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2018 11:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 sty 2019 08:26
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 439 razy