BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 17 grudnia 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Ad. 1. Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w tym zakresie.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż ust. 12 Załącznika nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pozostaje bez zmian, natomiast Zamawiający zmienił treść ust. 20 Załącznika nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane przez Wykonawcę wzory formularzy potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

Ad. 3. Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w tym zakresie.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów w ust. 20 Załącznika nr 7 do SIWZ (istotnych postanowień umowy). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin płatności faktury za świadczone usługi pocztowe jest jednym z kryteriów oceny ofert, który zgodnie z cz. X ust. 13 pkt 2 SIWZ należy podać w ofercie.

Ad. 5. Zamawiający zmienił treść zapisu ust. 32 Załącznika nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w tym zakresie.

Ad. 6 . Zamawiający zmienił treść SIWZ w zakresie pkt 1, natomiast nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę w zakresie pkt 2.

Ad. 7. Zamawiający zmienił treść SIWZ oraz treść Załącznika nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w tym zakresie.

Ad. 8. Zamawiający zmienił treść SIWZ oraz treść Załącznika nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w tym zakresie.

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w Załączniku nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

 1) w cz. XII ust. 3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3. Podane w ofercie oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ łączna cena brutto oraz ceny jednostkowe nie będą zmieniane przez cały okres obowiązywania zawartej umowy z poniższym wyjątkiem: ustawowej zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi objęte zamówieniem, w czasie trwania umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi powyższa zmiana w zakresie podatku od towarów i usług. Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia ceny powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury, niezależnie od tego czy spowoduje to zwiększenie, czy też zmniejszenie wysokości wynagrodzenia brutto.”;

2) w cz. XXVI ust. 1, 2 i 3 SIWZ, które otrzymują brzmienie;

„1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: przyjmowanie przesyłek, sortowanie, przemieszczanie, wydawanie lub zwrot przesyłek (tj. doręczyciele – listonosze, osoby wydające korespondencję) w placówce, o której mowa w ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy dla placówki, o której mowa w ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ

2) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy pracownika/pracowników placówki, o której mowa w ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ;

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie przez pracodawcę do ubezpieczeń pracownika/pracowników pracujących w placówce, o której mowa w ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. ”;

3) ust. 14  Załącznika nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który otrzymuje brzmienie:

„14. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 421, z późn. zm.) a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Wykonawca umożliwi Zamawiającemu złożenie reklamacji drogą elektroniczną na adres podany przy podpisywaniu umowy.”;

4) ust. 20 Załącznika nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który otrzymuje brzmienie:

            „20. Zamawiający w obrocie krajowym będzie korzystał z wzorów druków ”potwierdzenia odbioru” w celu doręczania przesyłek, na zasadach określonych w:

                        1) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  2018 r., poz. 800 z późn. zm.),

                        2) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), a także stosowanych    w obrocie zagranicznym,

stanowiących załączniki do umowy.”;

5) załącznik nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej odpowiedzi.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 „XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

    1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.
    2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 21 grudnia 2018 r. o godzinie 1020.”Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 1

2) załącznik nr 7 do SIWZ – istotne postanowienia umowy (zmieniony)

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 gru 2018 14:58
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2018 15:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2018 12:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 696 razy