BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Do Zamawiającego w dniu 17 grudnia 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) w cz. XII ust. 3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3. Podana w ofercie cena nie będzie zmieniana przez cały okres obowiązywania zawartej umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i § 17 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.”

2) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oferty, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej odpowiedzi;

3) § 10 Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:

㤠10.

  1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………,…… zł (słownie złotych: ………………………………………), w tym ...... % VAT w kwocie …………,…… zł (słownie złotych: …………………………………), tj. miesięczne wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia w wysokości …………,…… zł (słownie złotych: …………………………………), w tym .... % VAT w kwocie …………,…… zł (słownie złotych: …………………………………).
  2. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana obowiązującej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Pisz w zakresie wzrostu stawek opłaty za pojemniki, w których są gromadzone odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o więcej niż 20% (jednorazowo lub sukcesywnie od początku realizacji przedmiotu zamówienia) – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wysokość stawek powyższej opłaty za pojemniki ulegnie zmianie, proporcjonalnie do zmiany wysokości tych stawek w stosunku do wartości całego przedmiotu zamówienia – na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy (zawierający szczegółową kalkulację kosztów składających się na wynagrodzenie Wykonawcy). W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy.”

4) ust. 1 w § 11 Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:

„1. Łączna wartość faktur nie może przekroczyć kwoty łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 zostanie proporcjonalnie pomniejszone w przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia, wynikającego z  przedłużenia się procedury przetargowej.”

5) ust. 1 w § 17 Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:

„1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem art. 144 ustawy w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem §12 ust. 3. Istotne zmiany w umowie mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia, które przysługiwać będzie Wykonawcy w przypadku, jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana obowiązującej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Pisz w zakresie wzrostu stawek opłaty za pojemniki, w których są gromadzone odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o więcej niż 20 % (jednorazowo lub sukcesywnie od początku realizacji przedmiotu zamówienia) – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wysokość stawek powyższej opłaty za pojemniki ulegnie zmianie, proporcjonalnie do zmiany wysokości tych stawek w stosunku do wartości całego przedmiotu zamówienia – na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy (zawierający szczegółową kalkulację kosztów składających się na wynagrodzenie Wykonawcy). W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy.”.

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 21 grudnia 2018 r. o godzinie 8:00.

 

Niniejsza odpowiedź na zapytanie wraz z informacją o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych.

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 1

2) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oferty (ZMIENIONY)

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 gru 2018 13:55
Data opublikowania: środa, 19 gru 2018 14:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2018 12:24
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 486 razy