BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 587.520,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (587 520,00 : 587 520,00)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 20 %:
Oferta nr 1 (4 : 4)x20x4 = 80,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20 %:
Oferta nr 1 (30 : 30)x20x4 = 80,00 pkt
Razem
400,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 27 gru 2018 11:56
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2018 12:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2019 10:30
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 643 razy