BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Bogumiły,
Numer działki –  101,
Numer KW – OL1P/00013744/5,
Powierzchnia nieruchomości – 318 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana.
Cena nieruchomości – 5 050 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
4. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r.  stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni oraz tereny wód powierzchniowych. Przedmiotowa działka może być zabudowana budynkami: garażowym, gospodarczym oraz gospodarczo – garażowym. Brak jest możliwości realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku rekreacji indywidualnej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 18 stycznia 2019 r.

Data powstania: piątek, 28 gru 2018 12:14
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2018 14:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2019 09:34
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 554 razy