BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych  j.n.
 
Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego
Numer działki –  cz. 399/12
Powierzchnia nieruchomości – 176 m2  (3  boksy, w tym boksy nr 1 i 2  o pow. 63 m2 oraz boks
                                                  nr 3 o pow. 50 m2)
Numer  KW – OL1P/00012303/5,
Opis nieruchomości – tereny przeznaczone pod budowę garaży murowanych (3 boksy), w tym 2 garaży o pow. zabudowy 27 m2 każdy i 1 garażu  o pow. zabudowy 21,4 m2 + tereny towarzyszące, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia
Ceny wywoławcze rocznych czynszów dzierżawnych:
- w przypadku boksów nr 1 i 2 o pow. 63 m2 każdy - 252 zł + 23 % podatku VAT
- w przypadku boksu nr 3 o pow. 50 m2  – 200 zł + 23 % podatku VAT

Wadium – 100 zł (za każdy boks)

1. Przetargi odbędą się dnia 22 stycznia 2019 r.w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- o godz. 9.00 –  na wydzierżawienie boksu nr 1
- o godz. 9.30 – na wydzierżawienie boksu nr 2
- o godz. 10.00 - na wydzierżawienie boksu nr 3
2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia  w drodze przetargów ustnych nieograniczonych  na okres 3 lat.
3. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położone są na obszarze oznaczonym symbolem 1MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
4. Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu należy wnosić w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  Zabudowę garażową na przedmiocie dzierżawy należy realizować według koncepcji uzgodnionej  uprzednio z wydzierżawiającym – Gminą Pisz. Biorąc pod uwagę charakter zabudowy ( zabudowa szeregowa)  należy zachować jednakową formę i kolorystykę obiektów.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy  w  terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego przetargu powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Okazanie granic przedmiotu dzierżawy  nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.
9. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
10. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 r. podając numer nieruchomości, jej położenie oraz  nr boksu. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 sty 2019 13:48
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2019 15:01
Data przejścia do archiwum: środa, 23 sty 2019 12:53
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 532 razy