BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Maszty, gmina Pisz,
Numer działki –  89,
Numer KW – OL1P/00013671/2,
Powierzchnia nieruchomości – 900 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,

Cena nieruchomości – 2 520 zł.

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.
 3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
 6. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości w drodze jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
 7. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
 8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
 10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
 11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2019 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2019 16:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2019 10:09
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 529 razy