BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Barma Iwona i Robert, z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę 153.749,98 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET

Barma Iwona i Robert

ul.Dolna 2F

12-230 Biała Piska

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (153 749,98 : 153 749,98)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonej awarii pojedynczej lampy na terenie miasta Pisz – 40 %:

Oferta nr 1 (40 pkt x 4) = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: piątek, 11 sty 2019 13:55
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2019 16:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2019 08:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 550 razy