BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz od 15 stycznia 2019 r. do 15 maja 2019 r. – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz od 15 stycznia 2019 r. do 15 maja 2019 r. – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 259.200,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 3

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (259 200,00 : 259 200,00)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: podniesienie standardu utrzymania ulic i dróg z drugiej kolejności do pierwszej – 40 %:

Oferta nr 1 (0 pkt)x40x3 = 0,00 pkt

Razem

180,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 11 sty 2019 14:01
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2019 16:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2019 08:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 545 razy