BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


                                                                 W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Olsztyńska
Numer działki –  cz. 39/2,
Numer KW – OL1P/ 00013019/4,
Powierzchnia nieruchomości –  3 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod ustawienie tablicy reklamowej o pow. 4,5 m2,
Roczna  wysokość czynszu –  1106 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem 29 KS – zieleń nieurządzona (planowane zagospodarowanie – stacja paliw)
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do  dnia  30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2019 11:03
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2019 13:04
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 377 razy