BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 18 stycznia 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad. 1  Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane przez Wykonawcę wzory formularzy potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów w ust. 20 Załącznika nr 7 do SIWZ (istotnych postanowień umowy). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin płatności faktury za świadczone usługi pocztowe jest jednym z kryteriów oceny ofert, który zgodnie z cz. X ust. 13 pkt 2 SIWZ należy podać w ofercie.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w cz. XII ust. 3 SIWZ w tym zakresie.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w Załączniku nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w Załączniku nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 sty 2019 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sty 2019 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sty 2019 07:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 534 razy