BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Pocztę Polską S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, za łączną cenę 163.895,05 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (163 895,05 : 163 895,05)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za świadczone usługi pocztowe – 40 %:
Oferta nr 1 (21 : 21)x40x4 = 160,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 29 sty 2019 13:35
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2019 14:03
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lut 2019 08:55
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 523 razy