BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 870.480,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 1 (870 480,00 : 870 480,00)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 20%:
Oferta nr 1 (1 : 1)x20x4 = 80,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20%:
Oferta nr 1 (30 : 30)x20x4 = 80,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 2 (870 480,00 : 1 749 600,00)x60x4 = 119,40 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 20%:
Oferta nr 2 (1 : 1)x20x4 = 80,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20%:
Oferta nr 2 (30 : 30)x20x4 = 80,00 pkt
Razem
279,40 pkt

Data powstania: środa, 27 lut 2019 14:05
Data opublikowania: środa, 27 lut 2019 14:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 07:50
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 533 razy