BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”

Do Zamawiającego w dniu 6 marca 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 2:

Ad 1. Zakres robót do wykonania w etapie I zamieszczony jest na rysunku „Zakres zagospodarowania terenu – dla etapu I”. Na rysunkach 2-1 oraz 2-2 zamieszczono cały zakres zadania (etap I i II).

Ad 2. Robót wymienionych w pytaniu nie należy przyjmować do wyceny, ponieważ nie są one planowane do wykonania w pierwszym etapie inwestycji, ale w ramach odrębnego postepowania.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) w cz. III SIWZ w ust. 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) wykonanie podbudowy jezdni, chodnika oraz zjazdów;”

2) w § 2 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„4) wykonanie podbudowy jezdni, chodnika oraz zjazdów;”

3) pkt 4 preambuły załącznika nr 1 do wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„4) wykonanie podbudowy jezdni, chodnika oraz zjazdów;”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

 „1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 11 marca 2019 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 1020.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

- treść zapytania nr 2

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 mar 2019 12:25
Data opublikowania: środa, 6 mar 2019 12:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 mar 2019 07:22
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 524 razy