BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”
Ogłoszenie nr 540042999-N-2019 z dnia 06-03-2019 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 514776-N-2019
Data: 15/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 52650600000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4241200, 4241223, e-mail bartlomiej.sienkiewicz@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56, obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowa ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1, a w szczególności: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) wykonanie robót rozbiórkowych; 3) wykonanie robót ziemnych; 4) wykonanie podbudowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów; 5) ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych; 6) wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni o łącznej grubości 9 cm w dwóch warstwach o grubości 5 cm i 4 cm; 7) wykonanie nawierzchni chodników, zatok parkingowych oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej; 8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 9) dostosowanie istniejących studzienek, przykanalików, kratek ściekowych i włazów kanałowych do warunków projektowych nawierzchni; 10) urządzenie zieleni. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56, obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowa ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1, a w szczególności: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) wykonanie robót rozbiórkowych; 3) wykonanie robót ziemnych; 4) wykonanie podbudowy jezdni, chodnika oraz zjazdów; 5) ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych; 6) wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni o łącznej grubości 9 cm w dwóch warstwach o grubości 5 cm i 4 cm; 7) wykonanie nawierzchni chodników, zatok parkingowych oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej; 8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 9) dostosowanie istniejących studzienek, przykanalików, kratek ściekowych i włazów kanałowych do warunków projektowych nawierzchni; 10) urządzenie zieleni. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-11, godzina: 10:00
Data powstania: środa, 6 mar 2019 12:41
Data opublikowania: środa, 6 mar 2019 12:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 mar 2019 07:22
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 555 razy