BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - zadanie nr 1

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - zadanie nr 1”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 108.000,00 brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta na zadanie nr 1 według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 3

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (108 000,00 : 108.000,00)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 40%:

Oferta nr 1 (5 : 5)x40x3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 13 mar 2019 13:55
Data opublikowania: środa, 13 mar 2019 14:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 mar 2019 07:17
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 575 razy