BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w mieście Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w mieście Pisz”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 160.380,00 brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul.Olsztyńska 3

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (160 380,00 : 160 380,00)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 40%:

Oferta nr 1 (5 : 5)x40x4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 26 mar 2019 14:49
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2019 14:52
Data przejścia do archiwum: środa, 3 kwi 2019 07:37
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 539 razy