BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu w składzie:
1) Bartłomiej Sienkiewicz – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Małgorzata Kowalczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Maciej Cwalina – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2019 r.

 

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania: