BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z §15 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Krzysztof Rumiński

2) Anna Michalak

3) Zdzisław Kijora

4) Justyna Semeniuk

zwaną dalej Komisją.

  1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania polityki prorodzinnej.
  1. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019­ r.