BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”, zostały złożone trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez GRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gałkówce 12, za łączną cenę 81.426,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Henryk Leszczyński
ul.Usługowa 10
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 1 (81 426,00 : 91 733,40)x60x4 = 213,60 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40%:
Oferta nr 1 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt
Razem
373,60 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
GRAVEL Sp. z o.o.
Gałkówka 12
18-413 Miastkowo
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 2 (81 426,00 : 81 426,00)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40%:
Oferta nr 2 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:
Oferta nr 3 (81 426,00 : 94 660,80)x60x4 = 206,40 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40%:
Oferta nr 3 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt
Razem
366,40 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 9 kwi 2019 14:24
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2019 14:33
Data przejścia do archiwum: środa, 17 kwi 2019 07:22
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 554 razy