BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 159/2,
Numer KW – OL1P/00013682/2,
Powierzchnia nieruchomości – 250 m²,
Opis nieruchomości – wydzierżawiony teren przeznaczony do zagospodarowania z możliwością postawienia wiaty o konstrukcji drewnianej o powierzchni do 20 m² z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
Roczna wysokość czynszu – 300 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16.04.2019r. do dnia 07.05.2019r.
Data powstania: środa, 17 kwi 2019 10:18
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2019 10:48
Data przejścia do archiwum: środa, 8 maj 2019 09:51
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 139 razy