BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1595, 1596, 1597, 1601, 1600, 1599 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bocianiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Orlej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Gołębiej w Piszu” oraz „Przebudowa ulicy Sowiej w Piszu”

Do Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1595, 1596, 1597, 1601, 1600, 1599 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bocianiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Orlej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Gołębiej w Piszu” oraz „Przebudowa ulicy Sowiej w Piszu”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Tak. Zamawiający posiada ważne niezbędne decyzje i zezwolenia dot. przebudowy dróg, przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy hydrantów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej na ww. ulicach.

Ad 2. Tak, Zamawiający potwierdza, że projekty budowlane oraz wykonawcze są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Ad 3. Tak, wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie (z wyjątkiem przypadków określonych we wzorze umowy).

Ad 4. Tak, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Ad 5. Tak, Zamawiający - Gmina Pisz jest właścicielem gruntów na których ma być prowadzona inwestycja tj. dz. o nr geod. 1595, 1596, 1597, 1601, 1600, 1599 obręb Pisz 1.

Ad 6. Tak, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 8 do SIWZ - wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest wznowić (odtworzyć) granice nieruchomości stanowiących pas drogowy zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725).

Ad 7. Tak, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 Załącznika nr 8 do SIWZ - wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest odnawiać corocznie oznakowanie poziome jezdni w okresie udzielonej gwarancji.

Ad 8. Zamawiający zmienił Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy w tym zakresie.

Ad 9. Do obliczeń w tym zakresie przyjęto średnią miąższość 45 cm na całym odcinku. Miąższość została ustalona na podstawie badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz została załączona na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ. Głębokość usunięcia gruntów nienośnych oraz całkowitą ich objętość przedstawiono na rys. nr 4 - Przekroje poprzeczne.

Ad 10. Projekt stałej organizacji ruchu - Przebudowa dróg gminnych - ulicy Bocianiej w Piszu został załączony na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ.

Ad. 11. Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy zastosować beton klasy C12/15 zgodnie z opisem technicznym oraz rys. nr 3 - Szczegóły konstrukcyjne.

Ad 12 - 15. Zgodnie z opisem technicznym, pkt. 5.1 - „Istniejąca armatura i osnowa geodezyjna” do obowiązków Wykonawcy należy dostosowanie wysokościowo do projektowanych nawierzchni wszystkich studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych. W związku z czym należy uwzględnić wszelkie prace i materiały niezbędne do należytego wykonania robót budowlanych. W przypadku:

- studni kanalizacyjnych, przy dużych różnicach wysokości między terenem istniejącym i projektowanym w dokumentacji projektowej przyjęto przebudowę studni. Ponadto w dokumentacji projektowej ujęto montaż pierścieni odciążających, który został uwzględniony w branży sanitarnej. W branży drogowej przyjęto jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów;

- zaworów wodociągowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów, jednak ostatecznie o możliwości takiej regulacji będzie decydować stan techniczny i typ urządzeń;

- kratek ściekowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów;

- studni telekomunikacyjnych w dokumentacji projektowej przyjęto wymianę pokryw z ramami na typ ciężki. Ponadto ujęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów, jednak ostatecznie o możliwości takiej regulacji będzie decydować stan techniczny i typ urządzeń.

Ad 16. Do obliczeń w tym zakresie przyjęto średnią miąższość 45 cm na całym odcinku. Miąższość została ustalona na podstawie badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz została załączona na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ. Głębokość usunięcia gruntów nienośnych oraz całkowitą ich objętość przedstawiono na rys. nr 4 - Przekroje poprzeczne.

Ad. 17. Projekt stałej organizacji ruchu- Przebudowa dróg gminnych - ulicy Gołębiej w Piszu został załączony na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ.

Ad 18. Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy zastosować beton klasy C12/15 zgodnie z opisem technicznym oraz rys. nr 3 - Szczegóły konstrukcyjne.

Ad 19 - 21. Zgodnie z opisem technicznym, pkt. 5.1 - „Istniejąca armatura i osnowa geodezyjna” do obowiązków Wykonawcy należy dostosowanie wysokościowo do projektowanych nawierzchni wszystkich studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych. W związku z czym należy uwzględnić wszelkie prace i materiały niezbędne do należytego wykonania robót budowlanych. W przypadku:

- studni kanalizacyjnych, przy dużych różnicach wysokości między terenem istniejącym i projektowanym w dokumentacji projektowej przyjęto przebudowę studni. Ponadto w dokumentacji projektowej ujęto montaż pierścieni odciążających, który został uwzględniony w branży sanitarnej. W branży drogowej przyjęto jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów;

- zaworów wodociągowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów, jednak ostatecznie o możliwości takiej regulacji będzie decydować stan techniczny i typ urządzeń;

- kratek ściekowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.

Ad. 22. Do obliczeń w tym zakresie przyjęto średnią miąższość 30 cm na całym odcinku. Miąższość została ustalona na podstawie badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz została załączona na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ. Głębokość usunięcia gruntów nienośnych oraz całkowitą ich objętość przedstawiono na rys. nr 4 - Przekroje poprzeczne.

Ad. 23. Projekt stałej organizacji ruchu - Przebudowa dróg gminnych - ulicy Jastrzębiej w Piszu został załączony na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik  do Informacji o zmianie treści SIWZ.

Ad. 24. Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy zastosować beton klasy C12/15 zgodnie z opisem technicznym oraz rys. nr 3 - Szczegóły konstrukcyjne.

Ad. 25 - 28. Zgodnie z opisem technicznym, pkt. 5.1 - „Istniejąca armatura i osnowa geodezyjna” do obowiązków Wykonawcy należy dostosowanie wysokościowo do projektowanych nawierzchni wszystkich studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych. W związku z czym należy uwzględnić wszelkie prace i materiały niezbędne do należytego wykonania robót budowlanych. W przypadku:

- studni kanalizacyjnych, przy dużych różnicach wysokości między terenem istniejącym i projektowanym w dokumentacji projektowej przyjęto przebudowę studni. Ponadto w dokumentacji projektowej ujęto montaż pierścieni odciążających, który został uwzględniony w branży sanitarnej. W branży drogowej przyjęto jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów;

- zaworów wodociągowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów, jednak ostatecznie o możliwości takiej regulacji będzie decydować stan techniczny i typ urządzeń;

- kratek ściekowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów;

- studni telekomunikacyjnych w dokumentacji projektowej przyjęto wymianę pokryw z ramami na typ ciężki. Ponadto ujęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów, jednak ostatecznie o możliwości takiej regulacji będzie decydować stan techniczny i typ urządzeń.

Ad. 29. Do obliczeń w tym zakresie przyjęto miąższość od 20 cm do 45 cm. Miąższość została ustalona na podstawie badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz została załączona na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ. Głębokość usunięcia gruntów nienośnych oraz całkowitą ich objętość przedstawiono na rys. nr 4 - Przekroje poprzeczne.

Ad. 30. Projekt stałej organizacji ruchu - Przebudowa dróg gminnych - ulicy Orlej w Piszu został załączony na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ.

Ad.31. Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy zastosować beton klasy C12/15 zgodnie z opisem technicznym oraz rys. nr 3 - Szczegóły konstrukcyjne.

Ad. 32 - 34. Zgodnie z opisem technicznym, pkt. 5.1 - „Istniejąca armatura i osnowa geodezyjna” do obowiązków Wykonawcy należy dostosowanie wysokościowo do projektowanych nawierzchni wszystkich studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych. W związku z czym należy uwzględnić wszelkie prace i materiały niezbędne do należytego wykonania robót budowlanych. W przypadku:

- studni kanalizacyjnych, przy dużych różnicach wysokości między terenem istniejącym i projektowanym w dokumentacji projektowej przyjęto przebudowę studni. Ponadto w dokumentacji projektowej ujęto montaż pierścieni odciążających, który został uwzględniony w branży sanitarnej. W branży drogowej przyjęto jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów;

- zaworów wodociągowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów, jednak ostatecznie o możliwości takiej regulacji będzie decydować stan techniczny i typ urządzeń;

- kratek ściekowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.

Ad. 35. Do obliczeń w tym zakresie przyjęto średnią miąższość 45 cm na całym odcinku. Miąższość została ustalona na podstawie badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz została załączona na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ. Głębokość usunięcia gruntów nienośnych oraz całkowitą ich objętość przedstawiono na rys. nr 4 - Przekroje poprzeczne.

Ad.36. Projekt stałej organizacji ruchu - Przebudowa dróg gminnych - ulicy Sowiej w Piszu został załączony na stronie Zamawiającego w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako załącznik do Informacji o zmianie treści SIWZ.

Ad. 37. Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy zastosować beton klasy C12/15 zgodnie z opisem technicznym oraz rys. nr 3 - Szczegóły konstrukcyjne.

Ad. 38 i 39. Zgodnie z opisem technicznym, pkt. 5.1 - „Istniejąca armatura i osnowa geodezyjna” do obowiązków Wykonawcy należy dostosowanie wysokościowo do projektowanych nawierzchni wszystkich studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych. W związku z czym należy uwzględnić wszelkie prace i materiały niezbędne do należytego wykonania robót budowlanych. W przypadku:

- zaworów wodociągowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów, jednak ostatecznie o możliwości takiej regulacji będzie decydować stan techniczny i typ urządzeń;

- kratek ściekowych w dokumentacji projektowej przyjęto regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

w § 12 ust. 7 Załącznika nr 8 do SIWZ - wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 23, § 5 ust. 3, § 9 ust. 4 oraz  § 14 ust. 1 w określonych w umowie terminach, Wykonawca zapłaci            Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w  §8, za każdy dzień zwłoki.”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

 „1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

2.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 1020.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 kwi 2019 13:34
Data opublikowania: czwartek, 25 kwi 2019 13:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2019 07:56
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 470 razy