BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numer działki – 376/28,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 116 m2,
Opis nieruchomości – działka  przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerami działek: 376/1, 376/18, 376/20 i 376/24,
Cena nieruchomości – 11.150 zł + 23% podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz,   została przeznaczona do sprzedaży.
2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści jak niżej:
- służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu nr 357/21 i 357/22, położonych w Piszu na ul. Gizewiusza.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz
6. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  6 maja  2019 r. do dnia 27 maja 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2019 13:54
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2019 14:26
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 447 razy