BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Do Zamawiającego w dniu 9 maja 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ") w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

 

Ad 1. Zamawiający nie wyrażą zgody na podzielenie przedmiotu zamówienia na 2 (dwie) części. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z cz. XVI SIWZ ust. 12. Zmiany cen i opłat mogą nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawa określających  wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę Załącznika nr 1 do SIWZ (wzór oferty).

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ (wzór oferty).

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 maj 2019 14:47
Data opublikowania: środa, 15 maj 2019 14:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 maj 2019 08:47
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Wojciech Józwik
Artykuł był czytany: 397 razy