BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

I. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1460/7
Numer KW – OL1P/00022912/0
Powierzchnia nieruchomości – 1411 m2
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena nieruchomości – 97.800 zł +23% podatku VAT

II. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1460/8
Numer KW – OL1P/00022912/0
Powierzchnia nieruchomości – 1126 m2
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena nieruchomości – 78.000 zł +23% podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/428/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.
3. W/w nieruchomości wolne są od obciążeń.   
4.  W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego  poz. 2749) położone są na obszarze oznaczonym symbolem 13.MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
6. Nabywcy uiszczą należności  stanowiące ceny sprzedaży nieruchomości ustalone w przetargach w drodze jednorazowych wpłat najpóźniej do dnia zawarcia aktów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia  28 maja
2019 r.  do dnia 18 czerwca 2019 r.

Data powstania: środa, 29 maj 2019 14:51
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 15:21
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Małgorzata Kowalczyk
Artykuł był czytany: 541 razy