BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 83/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zarządzam, co następuj

§  1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w składzie:

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Aleksandra Ptak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Krystyna Marcińczyk – członek Komisji Przetargowej.

 § 2.

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§  4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2019 r.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Janusz Puchalski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 maj 2019 14:03
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 15:20
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Małgorzata Kowalczyk
Artykuł był czytany: 298 razy