BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Orange Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, za łączną cenę 2.573.667,14 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Orange Energia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 warszawa

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (2 573 667,14: 2 573 667,14)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię – 40%:

Oferta nr 1 (30 : 30) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: czwartek, 6 cze 2019 12:48
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2019 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 cze 2019 09:12
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 444 razy