BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – 1442/63,
Powierzchnia nieruchomości – 33 m2,
Numer KW – OL1P/00013023/5,
Opis nieruchomości - działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerami działek 1442/12 i 1442/61,
Cena nieruchomości – 5000 zł + 23% podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/95/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/142/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 202 poz. 2641) Położona jest na obszarze oznaczonym symbolem KDW – teren drogi wewnętrznej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 5 czerwca 2019 r. do dnia 26 czerwca 2019 r.

Data powstania: piątek, 7 cze 2019 08:48
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2019 08:27
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 495 razy