BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 93/19 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zarządzam, co następuj

§  1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku  w składzie:

1) Łukasz Kowalczuk – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Adam Podsiad – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Małgorzata Kowalczyk – członek Komisji Przetargowej.

§  2.

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§  4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2019 r.

 

BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 cze 2019 14:14
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2019 14:53
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 247 razy