BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego 11/79
2. Numer działki – 446/1,
3. Numer KW – OL1P/ 00011496/7
4. Powierzchnia nieruchomości – 884 m²,
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr 79 o pow. użytkowej 46,54 m2, składający się z kuchni, trzech pokoi, przedpokoju,
     łazienki z wc, usytuowany na IV piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11, położonego w  
     Piszu przy ul. Klementowskiego.
     Do lokalu mieszkalnego nr 79 należy piwnica oznaczona nr 79 o powierzchni 3,37 m2.
     Budynek składa się z 80 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 3285,00 m2
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
     na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 446/1 o powierzchni  884 m2 wynoszący
     4654/328500.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 446/1 o pow.
    884 m2 wynoszącym 4654/328500 -  93.825,00 zł (słownie zł: dziewięćdziesiąt trzy tysiące
    osiemset dwadzieścia pięć 00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 4.691,30 zł
    (słownie zł: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden 30/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 19 lipca 2019 r.
    do dnia 9 sierpnia 2019 r.

Data powstania: piątek, 19 lip 2019 15:34
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2019 12:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 142 razy