BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Lipowa 6A/5
2. Numer działki – 446/2,
3. Numer KW – OL1P/ 00042180/5,
4. Powierzchnia nieruchomości – 191 m²,
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 5 o pow. użytkowej 44,05 m2, składający się z  kuchni, trzech pokoi, przedpokoju,
   łazienki z wc, usytuowany na parterze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6A, położonego w  
   Piszu przy ul. Lipowej.
   Do lokalu mieszkalnego nr 5 należy piwnica oznaczona nr 5 o powierzchni 31,69 m2.
   Budynek składa się z 5 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 311,46 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 446/2 o powierzchni  191 m2 wynoszący
     7574/31146.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 446/2 o pow.
    191 m2 wynoszącym   7574/31146 -  85.017,00 zł (słownie zł: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 4.250,90 zł
    (słownie zł: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt 90/100)).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W dziale III księgi wieczystej, prowadzonej dla w/w nieruchomości ujawnione są następujące ograniczone
    prawa rzeczowe:
1) odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce  462/3 opisanej w dziale I-0 niniejszej księgi
    wieczystej, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 2 (dwóch) metrów,
    bezpośrednio przyległym do działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 463/1 oznaczonym na
    załączniku graficznym stanowiącym integralną część tej umowy kolorem niebieskim, za skapitalizowane
    wynagrodzenie w wysokości 200 złotych (dwieście). Wpisano z urzędu po odłączeniu działki gruntu  nr
    446/2 z Kw OL1P/00013024/2 i przeniesieniu jej do niniejszej księgi,
2) nieodpłatna służebność gruntowa obciążająca działkę nr 326/11, polegająca na prawie przechodu i
    przejazdu przez działkę nr 326/11 pasem szerokości 5 (pięciu) metrów oznaczonym na mapie z projektem
    podziału nieruchomości. Wpisano z urzędu po odłączeniu działki gruntu nr 446/2 z Kw OL1P/00013024/2 i
    przeniesieniu jej do niniejszej księgi   wieczystej,
3) służebność gruntowa obciążająca działkę nr 326/14 polegająca na prawie przejścia i przejazdu pasem
    gruntu o szerokości 5 metrów. Wpisano z urzędu po odłączeniu działki gruntu nr 446/2 z Kw
    OL1P/00013024/2 i przeniesieniu jej do niniejszej księgi wieczystej,
4) służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 326/16, z tym że
    wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa gruntu o szerokości 5 m (pięciu metrów).
    Wpisano z urzędu po odłączeniu działki gruntu nr 446/2 z Kw OL1P/00013024/2 i przeniesieniu jej do
    niniejszej księgi wieczystej,
5) służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 326/18, z tym że
    wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa  o szerokości 5 m (pięciu metrów), zgodnie z
    załączoną dokumentacją geodezyjną, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr
    326/17.  Wpisano z urzędu po odłączeniu działki gruntu nr 446/2 z Kw OL1P/00013024/2 i przeniesieniu
    jej do niniejszej księgi wieczystej,
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 19 lipca 2019 r.
    do dnia 9 sierpnia 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2019 10:23
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2019 12:59
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 358 razy