BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy

stanowiący własność Gminy Pisz, przeznaczony do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Warszawska 17/12,
2. Numer działki: 503/14
3. Powierzchnia działki: 1400 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00022241/5
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 12, o powierzchni użytkowej 35,76 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej nr 17. Do lokalu mieszkalnego nr 12 należy jedna piwnica oznaczona nr 12 o pow. 5,05 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 19 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 994,53 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 503/14 o powierzchni 1400 m2 wynoszącym 3576/99453) - 78.207 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 3.910,35 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziesięć 35/100).
7.Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą 246 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 lipca 2019 r. do dnia 20 sierpnia 2019 r.

Data powstania: środa, 31 lip 2019 09:09
Data opublikowania: środa, 31 lip 2019 09:13
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sie 2019 07:37
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 236 razy